TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อระบบ AML/KYC สอบราคา
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาหางดง เชียงใหม่ พิเศษ
จัดซื้อระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างพัฒนาระบบงานการปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้จากค่างวดที่ผิดนัดชำระหนี้ทั้งจำนวน เป็นการคิดค่าเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนัี้จากค่างวดที่ผิดนัดนั้นเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้น พิเศษ
จัดซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DDoS เฉพาะเจาะจง
เช่าพื้นที่สำนักงานศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส พิเศษ
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้กับสาขาของธนาคารทั่วประเทศ เฉพาะเจาะจง
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรณีพิเศษ
เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรณีพิเศษ
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลระบบ CBS -
icon-noti 2