TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จำนวน 14,400 ถัง ประจำปี 2565 -2566 คัดเลือกEN
จัดจ้างใช้บริการบำรุงรักษาระบบงาน SWIFT ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2565 พิเศษEN
จัดจ้างใช้บริการระบบงาน SWIFT (Global Reach Gateway) ปี 2565 พิเศษEN
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 10,000 รีม ประจำปี2565 เฉพาะเจาะจงEN
จัดซื้อชั่วโมงการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ Corpus X ประจำปี 2565 พิเศษEN
จัดซื้อและพัฒนาระบบ (Software) เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม TFRS 9 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN
จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์เครื่อง ATM พิเศษEN
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบงานบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resources Planning: ERP) และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Humen Resources Management System : HRMS) พิเศษEN
จัดจ้างการให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน Signature Verification System สำหรับปี 2565 พิเศษEN
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่อพ่วงเครื่อง Passbook Printer ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN
icon-noti 2