TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 15 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 23 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อระบบงานบริหารจัดการหนี้ DMS (Debt Management System) เฉพาะในส่วนของ Collection ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างผู้ให้บริการพนักงาน Outsource ฝ่ายธุรการ จำนวน ๖ อัตรา ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ประจำปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อการปรับปรุง Server ICMG,IWT เพื่อรองรับโครงการ ICAS พิเศษ
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ฝึกอบรม รามคำแหง 87 จำนวน 2 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2