TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างงานดูแลบำรุงรักษา Website ธนาคาร เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP)และระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management System :HRMS) เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างผู้ออกแบบและควบคุมงานย้ายที่ทำการสาขา สาขายูดีทาวน์ เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้า เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 21 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จำนวน 14,400 ถัง ประจำปี 2565 -2566 คัดเลือก
จัดจ้างใช้บริการบำรุงรักษาระบบงาน SWIFT ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก และศูนย์คอมพิวเตอร์ ปี 2565 พิเศษ
จัดจ้างใช้บริการระบบงาน SWIFT (Global Reach Gateway) ปี 2565 พิเศษ
จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 10,000 รีม ประจำปี2565 เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อชั่วโมงการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ Corpus X ประจำปี 2565 พิเศษ
icon-noti 2