TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
พยาบาลวิชาชีพประจำห้องปฐมพยาบาล และการบริการทำความสะอาด ผ้าปุเตียง ปลอกหมอน ผ้าห่ม และขยะติดเชื้อ ประจำปี 2565 เฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม สำนักงานสาขาปทุมธานี สำหรับการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล จำนวน 6 อัตรา ประจำปี 2565 \ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างระบบงาน Customer Relationship Management (CRM) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แพ็คเกจเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2564 พิเศษ
จ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เฉพาะเจาะจง
ค่าอาหารพร้อมห้องจัดงานและห้องพักรับรองแขกที่เข้าร่วมงานเปิดตัว"โครงการชุมชนซื่อสัตย์" ตกลงราคา
จ้างงานบริการดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่อง Centralized Data Storage (Net App) เฉพาะเจาะจง
จ้างบำรุงรักษาระบบ API Gateway เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบการรักษาความปลอดภัยการเข้าถึงข้อมูล (SSL VPN) เฉพาะเจาะจง
icon-noti 2