TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างแก้ไขปรับปรุงระบบงาน SAP HRMS เพื่อจัดทำ E - Pay Slip ในระบบ SAP HRMS เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเพื่อรองรับการปฎิบัติตาม TFRS9(PMO) คัดเลือก
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกดบัตรคิว สาขาถนนวิจิตรไชยบูลย์ นราธิวาส เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ Network Monitoring Software เฉพาะเจาะจง
จัดซื้ออุปกรณ์ Web Application Firewall และอุปกรณ์ต่อพ่วง สอบราคา
จัดจ้างให้บริการบำรุงรักษาระบบงาน Privileged Access Management (PAM) สอบราคา
จัดซื้อระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างการตรวจโครงการระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับการต่ออายุใบรับรอง (RE - Certification) เฉพาะเจาะจง
แปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะเจาะจง
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสี่แยกทศกัณฑ์ พิเศษ
icon-noti 2