TOP
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21.6 ไร่
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
2,000,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-25.1 ไร่
อำเภอ :ควนเนียง
จังหวัด :สงขลา
ราคา
2,200,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-15.7 ไร่
อำเภอ :หาดใหญ่
จังหวัด :สงขลา
ราคา
1,700,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-50.5 ไร่
อำเภอ :จะแนะ
จังหวัด :นราธิวาส
ราคา
900,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-18.0 ไร่
อำเภอ :เมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,930,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-60 ไร่
อำเภอ :โคกโพธิ์
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
9,200,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-1-02 ไร่
อำเภอ :เขตลาดกระบัง
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร
ราคา
13,300,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21.4 ไร่
อำเภอ :เมืองอุดรธานี
จังหวัด :อุดรธานี
ราคา
5,300,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-21.9 ไร่
อำเภอ :เมืองตรัง
จังหวัด :ตรัง
ราคา
2,300,000
ประเภท :อาคารพาณิชย์
เนื้อที่ :เนื้อที่ 0-0-18 ไร่
อำเภอ :เกาะสมุย
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
3,000,000