TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างพิมพ์จดหมายแจ้งควบรวมที่ทำการสาขา จำนวน 5 สาขา คัดเลือก
จัดจ้างงานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของระบบ ICAS พิเศษ
จัดจ้างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คัดเลือก
จัดจ้างการเช่าใช้สิทธิ์การใช้งานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างใช้สิทธิ์ในการใช้งานและการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtualization Software)และระบบสำรองข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล (Veeam Backup Replication) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างเช่าลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่พนักงาน และผู้บริหารของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2565ถึง 15 กรกฎาคม 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างรื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน ชั้น 14 ห้อง 1414 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบำรุงรักษาระบบงานศูนย์กลางเก็บข้อมูลผู้ใช่้งานภายนอก เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อ Notebook เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรม เฉพาะเจาะจง
icon-noti 2