TOP
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-64.0 ไร่
อำเภอ :เกาะลันตา
จังหวัด :กระบี่
ราคา
19,270,000
18,533,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :4-2-76.84 ไร่
อำเภอ :เมืองปัตตานี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
140,681,442
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-0-77.7 ไร่ (477.7 ตร.วา)
อำเภอ :ไม้แก่น
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
3,665,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :1-2-43.7 ไร่
อำเภอ :เมืองสตูล
จังหวัด :สตูล
ราคา
14,840,000
14,680,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-2-55.4 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
2,760,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :2-0-85 ไร่
อำเภอ :สายบุรี
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
5,910,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :17-0-66.0 ไร่ (6,886 ตร.วา)
อำเภอ :คลองท่อม
จังหวัด :กระบี่
ราคา
10,600,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-0-25.9 ไร่ (25.9 ตร.วา)
อำเภอ :เกาะสมุย
จังหวัด :สุราษฎร์ธานี
ราคา
800,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-0-45 ไร่ (45 ตร.วา)
อำเภอ :หัวหิน
จังหวัด :ประจวบคีรีขันธ์
ราคา
1,400,000
1,350,000
ประเภท :ประเภทอื่นๆ
เนื้อที่ :0-1-07.0 ไร่ (107 ตารางวา)
อำเภอ :กะพ้อ
จังหวัด :ปัตตานี
ราคา
1,900,000
1,830,000
icon-noti 2