TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างผลิตน้ำดื่มไอแบงก์ เฉพาะเจาะจง
จ้างเหมารื้อถอน ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นที่สำนักงาน สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ต เชียงใหม่ เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างพิมพ์จดหมายรายงานความเคลื่อนไหวบัญชีของลูกค้า (Statement) เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สาขาขอนแก่น จำนวน 3 เครื่อง เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อจัดจ้างทำบัตรเอทีเอ็มชิปการ์ด (บัตรเงิน) พร้อมส่วนประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50,000.- ชุด พิเศษ
การจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวพร้อมติดตั้ง สาขายะลา เฉพาะเจาะจง
การจัดจ้างงานดูแลบำรุงรักษา Website ธนาคาร เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการของธนาคาร เฉพาะเจาะจง
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดหาผู้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 สำหรับผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้างของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2