TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถังใส ขนาดบรรจุ 18.9 ลิตร จำนวน 14,400 ถัง ประจำปี 2565 -2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อกระดาษชำระจัมโบ้โรล 2 ชั้น ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 34 อัตราประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ฝ่ายธุรกิจSMEs3 สำนักงานประจำจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2565 จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริษัทจัดอันดับเครดิตองค์กร (ภายในประเทศ) รายปี 2565 เฉพาะเจาะจง
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา จำนวน 3 อัตรา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 15 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 10 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 2 อัตรา รวม 6 อัตรา ประจำปี 2565-2566 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2