TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสกลนคร พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุโขทัย พิเศษ
จ้างออกแบบและผลิตรายงานประจำปี ๒๕๖๓ (Annual Report ๒๐๒๐) รูปแบบ e-Book เฉพาะเจาะจง
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาร้อยเอ็ด พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาคลองตัน พิเศษ
จ้างผลิตของที่ระลึกใช้ในกิจกรรมธนาคาร (ประเภทชุดเบญจรงค์) ประจำปี 2564 เฉพาะเจาะจง
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Multi - Function ของสำนัก งานใหญ่ เขต และสาขา จำนวน 78 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 1 เดือน เฉพาะเจาะจง
เช่าพื้นที่ออกบูธธนาคารในงานมหกรรมการเงิน Money Expo 2021 พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพิจิตร พิเศษ
icon-noti 2