TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดจ้างบริการขนส่ง คัด/นับ/บริหาร และจัดเก็บธนบัตร ให้กับธนาคาร ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พิเศษ
จัดจ้างผลิตบูธ (Backdrop) ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั่วประเทศ สอบราคา
จัดซื้อระบบ AML/KYC สอบราคา
เช่าพื้นที่สำนักงานศูนย์ประจำจังหวัดนราธิวาส พิเศษ
จัดซื้อระบบประเมินความเสี่ยงเพื่อหาช่องโหว่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vulnerability Assessment) เฉพาะเจาะจง
การจัดจ้างพัฒนาระบบการคิดค่าเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้และค่าธรรมเนียมเฉพาะส่วนที่เป็นเงินต้น โดยวิธีพิเศษ พิเศษ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 6,000 รีม -
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาทาวน์ อิน ทาวน์ พิเศษ
การจัดซื้อระบบตรวจจับและป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายในลักษณะ DDOS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เฉพาะเจาะจง
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยให้กับสาขาของธนาคารทั่วประเทศ เฉพาะเจาะจง
icon-noti 2