TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดซื้อรับบริการข่าวสาร IQ News Clip ประจำปี 2564 เฉพาะเจาะจง
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2563 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563) -
จัดจ้างผู้ให้บริการดูแลและเก็บเอกสารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เฉพาะเจาะจง
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาสุรินทร์ พิเศษ
จ้างบริการบำรุงรักษาระบบงาน Signature Verification System สำหรับปี 2564 โดยวิธีพิเศษ (การพาณิชย์โดยตรง) พิเศษ
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 70 แกรม จำนวน 11,500 รีม ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เช่าช่วงพื้นที่สำนักงานสาขาถนนศรีนครินทร์ พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาราชบุรี พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาลำพูน พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขานครปฐม พิเศษ
icon-noti 2