TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างงานดูแลบำรุงรักษา Website ธนาคาร เฉพาะเจาะจงEN
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Multi - Function ของสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสาขา จำนวน 21 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 4 เดือน 23 วัน เฉพาะเจาะจงEN
จ้างผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์โครงการของธนาคาร เฉพาะเจาะจงEN
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร Multi - Function ของสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสาขา จำนวน 99 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 6 เดือน 22 วัน เฉพาะเจาะจงEN
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาหัวหิน พิเศษEN
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN
จ้างบำรุงรักษาระบบเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนดลยีสารสนเทศ เฉพาะเจาะจงEN
จ้างลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)EN
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาพะเยา พิเศษEN
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาจันทบุรี พิเศษEN
icon-noti 2