TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจัดจ้างพนักงาน Outsource เพื่อปฏิบัติงานหน่วยงานต่างๆ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาศรีสะเกษ พิเศษ
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 31 อัตรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 16 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 12 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 37 อัตรา ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดจ้างการบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขอุปกรณ์เครื่อง ATM พิเศษ
การจัดจ้างใช้บริการรับข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2564 โดยวิธีพิเศษ พิเศษ
จัดจ้างการบริการเช่าวงจรข้อมูลสื่อสารและความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ พิเศษ
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Hardware)รองรับการใช้งานโครงการพัฒนาระบบ AML/KYC สอบราคา
จัดจ้างพัฒนาระบบงานศูนย์กลางเก็บข้อมูลผู้ใช้งานภายนอก พิเศษ
icon-noti 2