TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
จัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งหักค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี พิเศษ
จัดซื้อชั่วโมงการใช้งานระบบการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ Corpus จำนวน 400 ชั่วโมง ประจำปี 2564 เฉพาะเจาะจง
จัดจ้างบริการศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (IDC Co - Location) พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขายโสธร พิเศษ
จัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2564 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จัดซื้อ Software Microsoft office เพื่อรองรับการใช้งาน Notebook (ใหม่ ) สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เฉพาะเจาะจง
เช่าพื้นที่สำนักงานศูนย์ประจำจังหวัดสตูล ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานสาขาอุตรดิตถ์ พิเศษ
เช่าพื้นที่สำนักงานศูนย์ประจำจังหวัดยะลา ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิเศษ
icon-noti 2