TOP
cover-image
30 มกราคม 2562

ประกาศ ขยายระยะเวลาคัดเลือกสำนักงานทนายความภายนอก เพื่อรับขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคารเพื่อพิจารณาว่าจ้างให้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่ธนาคารประสงค์ให้ดำเนินคดี

cover-image
25 มกราคม 2562

ประกาศกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

cover-image
19 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ในกิจกรรมจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ ประจำปี 2561

cover-image
26 พฤศจิกายน 2561

ประกาศขยายระยะเวลาคัดเลือกสำนักงานทนายความภายนอก เพื่อรับขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร เพื่อพิจารณาว่าจ้างให้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่ธนาคารประสงค์ให้ดำเนินคดี

cover-image
3 ตุลาคม 2561

ประกาศคัดเลือกสำนักงานทนายความภายนอก เพื่อรับขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคาร เพื่อพิจารณาว่าจ้างให้ดำเนินมาตรการทางกฎหมายกับลูกหนี้หรือบุคคลอื่นใดที่ธนาคารประสงค์ให้ดำเนินคดี

cover-image
15 สิงหาคม 2561

ประกาศวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีพิเศษ) วันที่ 22 สิงหาคม 2561

cover-image
5 กรกฎาคม 2561

ประกาศ รับสมัครผู้แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

cover-image
27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคัดเลือกบริษัทประเมินภายนอกของธนาคาร

cover-image
12 เมษายน 2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้บริหารระดับสูง

icon-noti 2