TOP

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน มีนาคม 2564 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2564
ลำดับ ประเภทเงินฝาก อัตราที่คาดว่าจะได้รับ อัตราผลตอบแทนจ่าย กราฟ
1 บัญชีออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์ - - คลิก
2 บัญชีออมทรัพย์ "อัลฮัจญ์" 0.350 0.411 คลิก
3 บัญชีออมทรัพย์ "อุ่นใจวัยเรียน" 0.600 0.685 คลิก
4 บัญชีออมทรัพย์ "อัลฮัจญ์ v.2" 0.500 - คลิก
5 บัญชีออมทรัพย์ "Ibank Step" วงเงินรับฝาก ≤ 5,000,000.- บาท 1.100 1.100 คลิก
6 บัญชีออมทรัพย์ "Ibank Step" วงเงินรับฝาก > 5,000,000.- บาท 0.350 0.350 คลิก
7 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 3 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป)... 0.400 0.400 คลิก
8 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 6 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป)... 0.500 0.500 คลิก
9 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 12 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป)... 0.650 0.700 คลิก
10 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 24 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป)... 0.800 1.000 คลิก
icon-noti 2