TOP

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ถึง 15 กรกฎาคม 2563
ลำดับ ประเภทเงินฝาก อัตราที่คาดว่าจะได้รับ อัตราผลตอบแทนจ่าย กราฟ
1 บัญชีเดินสะพัด - - คลิก
2 บัญชีออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์ สำหรับบัญชีเงินฝากคงเหลือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563... - 0.350 คลิก
3 บัญชีออมทรัพย์ "อัลฮัจญ์" 0.350 0.360 คลิก
4 บัญชีออมทรัพย์ "อุ่นใจวัยเรียน" 0.600 0.600 คลิก
5 บัญชีออมทรัพย์ "อัลฮัจญ์ v.2" 0.500 0.677 คลิก
6 บัญชีออมทรัพย์ "Ibank Step" วงเงินรับฝาก ≤ 10,000,000.- บาท 1.100 1.100 คลิก
7 บัญชีออมทรัพย์ "Ibank Step" วงเงินรับฝาก > 10,000,000.- บาท 0.500 0.500 คลิก
8 บัญชีประจำ 3 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 0.700 0.650 คลิก
9 บัญชีประจำ 6 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 0.800 0.800 คลิก
10 บัญชีประจำ 12 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป) 1.000 1.000 คลิก
icon-noti 2