TOP

ตารางอัตราผลตอบแทนเงินฝาก (ร้อยละต่อปี)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สำหรับผู้ฝากที่ครบกำหนดระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ถึง 15 กันยายน 2565
ลำดับ ประเภทเงินฝาก อัตราที่คาดว่าจะได้รับ อัตราผลตอบแทนจ่าย กราฟ
1 บัญชีเดินสะพัด - - คลิก
2 บัญชีออมทรัพย์ ตามหลักวะดีอะฮ์ - - คลิก
3 เงินรับฝากผู้สูงอายุ - - คลิก
4 เงินรับฝากอุ่นใจวัยเรียน 0.600 0.765 คลิก
5 เงินรับฝากอัลฮัจย์ v.2 0.250 - คลิก
6 เงินรับฝาก "Ibank Step" วงเงินรับฝาก ≤ 3,000,000.- บาท 1.000 1.000 คลิก
7 เงินรับฝาก "Ibank Step" วงเงินรับฝาก > 3,000,000.- บาท 0.350 0.350 คลิก
8 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 3 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป)... 0.400 0.398 คลิก
9 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 6 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป)... 0.500 0.639 คลิก
10 บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ 12 เดือน (ที่ฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป)... 0.650 0.845 คลิก
icon-noti 2