TOP
background
รายการ/ชื่อเรื่อง วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพนักงานเหมาบริการ พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานที่สาขาและสำนักงานเขตในสังกัด 5 สำนักงานภาค ประกวดราคา
ประกาศราคากลาง จัดจ้างพนักงานเหมาบริการ พนักงานทำความสะอาด เพื่อปฏิบัติงานที่สาขาและสำนักงานเขตในสังกัด 5 สำนักงานภาค -
ประกาศราคากลางจัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 4 เครื่อง -
จัดจ้างผู้ดำเนินการออกแบบ ตกแต่ง และดูแลกิจกรรมบูธธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในงาน “เมาลิคกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1436” -
จัดจ้างเช่าพื้นที่ออกบูธธนาคารภายในงาน Money Expo หาดใหญ่,กรุงเทพฯ,โคราช,เชียงใหม่ ประจำปี 2558 -
จัดจ้างรายงานประจำปี 2557 (ภาษาไทย) -
ประกาศราคากลางจัดจ้างการให้บริการระบบงาน SWIFT (Annual Service Bureau) -
ประกาศราคากลางเช่าวงจรข้อมูลสื่อสาร MPLS Bandwidth สำหรับฝ่ายเศรษฐกิจ และสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประจำจังหวัดนราธวาส -
ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ชำนาญการด้านกฎหมาย บังคับคดี และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -
ประกาศราคากลางการจัดจ้างผู้ชำนาญการด้านปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ -
icon-noti 2