TOP
cover-image
15 กรกฎาคม 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายอาณัติ ซอหิรัญ ผู้จัดการสำนักงานเขตธนบุรี พร้อมด้วยผู้จัดการอาวุโสบริหารสาขาสถานีขนส่งสายใต้

cover-image
1 กรกฎาคม 2564

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร ร่วมแถลงรายงานผลการดำเนินงานของมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผล

cover-image
30 มิถุนายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนางสุรัสวดี สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้จัดการบริหาร สาขาละงู จ.สตูล

cover-image
30 มิถุนายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรีและคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)

cover-image
25 มิถุนายน 2564

เมื่อช่วงบ่าย วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ไอแบงก์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

cover-image
24 มิถุนายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี ​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)​

cover-image
23 มิถุนายน 2564

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ สำนักจุฬาราชมนตรี​และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

icon-noti 2