TOP

- ลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่อเพื่อธุรกิจ

- โปรแกรมช่วยคำนวณสินเชื่อ เพื่อประเมินความสามารถในการผ่อนชำระรายเดือนด้วยตนเอง

- ติดตามสถานะใบสมัครสินเชื่อ

- นัดหมายกับเจ้าหน้าที่เพื่อทำนิติกรรมสัญญา เมื่อสินเชื่อได้รับการอนุมัติ

สมัครสมาชิก กอช. ได้ที่ ไอแบงก์ทุกสาขา เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสิทธิ และสมัครสมาชิกในระบบทะเบียนสมาชิก กอช. โดยจะได้รับข้อความ SMS แจ้งยืนยันภายใน 7 วันทำการ
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถส่งเงินออมได้ตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาทต่อปี และได้เงินสมทบเพิ่มตามช่วงอายุของสมาชิก ดังนี้

อายุ 15–30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมสะสมสูงสุด 600 บาทต่อปี

อายุ >30–50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมสะสมสูงสุด 960 บาทต่อปี

อายุ >50–60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมสะสมสูงสุด 1,200 บาทต่อปี

- สัญชาติไทย

- อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

- ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐ หรือนายจ้าง (ยกเว้น ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1)

- ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐ หรือ เอกชน (กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ทางเลือก 2 และ 3)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1. ค้นหาข้อมูลทรัพย์สินรอการขายที่ต้องการได้ที่เว็บไซต์ คลิก

2. ติดต่อไอแบงก์เพื่อยืนยันราคา และจัดทำหนังสือเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขายตามแบบฟอร์มที่ไอแบงก์กำหนด

3. วางเงินมัดจำ 10% ของราคาซื้อขาย โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับไอแบงก์

4. ไอแบงก์แจ้งผลการอนุมัติ และนัดลงนามในสัญญาจะซื้อจะขาย

5. ผู้ซื้อชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่ไอแบงก์ ภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงนามในสัญญา
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

  • ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์สินรอการขายได้ที่เว็บไซต์ คลิก ขั้นตอนดังนี้
    > เลือก "ผลิตภัณฑ์และบริการ" >> เลือกทรัพย์สินรอการขาย
    > เลือกประเภททรัพย์สิน หรือ จังหวัด หรือ อำเภอ หรือ ช่วงราคา แล้วกดค้นหา
    > สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่ลูกค้าสนใจ โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อ และกดส่งข้อมูล
  • หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1302
icon-noti 2