TOP

  เรียน  ลูกค้า /ผู้ใช้บริการ

           ธนาคาร มีช่องทางให้ลูกค้า /ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้หลายช่องทางได้แก่การร้องเรียนด้วยตนเอง ทางโทรศัพท์ ทางจดหมายไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยธนาคารจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นความลับ และจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ใช้ภาษาไม่สุภาพ โดยท่านสามารถร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ibank Call Center 1302

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 18.00 น.

จดหมายไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ และส่งมาตามที่อยู่ข้างล่าง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สำนักป้องกันและปราบปรามการทุจริต

เลขที่ 66 อาคารนวม (อโศก) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

QR code  ร้องเรียนการให้บริการ และ QR code แจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ

คลิกที่นี่

ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์

คลิกที่นี่

ร้องเรียนผ่าน Inbox Facebook Ibank

คลิกที่นี่

ร้องเรียนด้วยตนเองทุกสาขา ของธนาคาร และที่สำนักงานใหญ่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ร้องเรียนผ่านหน่วยงานภาครัฐ ที่กำกับดูแลธนาคารเช่น กระทรวงการคลัง คลิกที่นี่ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร .1213

ร้องเรียนผ่านระบบการจัดการ เรื่องราวร้องทุกข์ (Web Portal) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คลิกที่นี่

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิกที่นี่