TOP

รหัส : 62G024 - โรงแรม 3 ชั้น ติดทะเล ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

รหัส
62G024
รายละเอียด
โรงแรม 3 ชั้น ติดทะเล ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
น.ส.3 ก เลขที่ 1706 และ 2226
เนื้อที่
0-1-64.0 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 93 ถนนสายศาลาด่าน-ลังกาฮู้ (ท.ล.4245) ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
พิกัด
07.549129 099.045157
วันที่ประกาศ
24.09.2019
ราคา
19,270,000บาท
ราคาพิเศษ
16,740,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2