TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

เป็นบริการที่ ธนาคารบริการแก่ผู้ส่งออกในประเทศไทย กล่าวคือเมื่อ ธนาคารได้รับL/C จากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศ ธนาคารจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ์และแท้จริงของ L/C และแจ้งไปยังผู้รับประโยชน์ให้มารับ L/C ฉบับนั้นไปดำเนินการต่อไป

cover-image

 

 

อัตรากำไรและค่าธรรมเนียม (Standard Pricing)

มีทั้งกรณีเรียกเก็บจากธนาคารที่เปิด L/C หรือเรียกเก็บจากผู้รับประโยชน์ โดยให้เป็นไปตามที่ L/C ระบุ

  • ค่าธรรมเนียม800บาท/ฉบับ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ

  1. ธนาคารต่างประเทศเปิดหรือแก้ไข L/C ผ่าน ธนาคาร
  2. ธนาคารแจ้งการเปิดหรือแก้ไข L/C ให้ลูกค้าทราบ
  3. ลูกค้าติดต่อขอรับต้นฉบับ L/C และจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร

Contact

ส่วนปฏิบัติการธุรกิจนำเข้า 02-650-6999 Ext. 7103,1120

Application

การแจ้งเปิดหรือแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต