TOP
cover-image
บำนาญ 90/2
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  2 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  20 - 58 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ตั้งแต่อายุ 60 ปี รับฮิบะฮ์ 15% ทุกปี ถึงอายุ 90 ปี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  -

ผู้สนใจ 16 คน
ประกันชีวิตกลุ่ม (ibank Group PA.) บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  1 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระปีต่อปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  400,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 797 คน
D Health บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  1 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระปีต่อปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  1,000,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  11-80ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 78 คน
Health Plus บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  1 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  100,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 75 คน
icon-noti 2