TOP
cover-image
ยะซาร 15/8 บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  15 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  8 ปี
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  100,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  1 เดือน-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ปีที่2,4,6,8,10,12,14 รวม 7 ครั้ง รับครั้งละ 5%

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  200%

ผู้สนใจ 860 คน
ตะอาวุน MRTA บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  3 ปี - 30 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65 ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 670 คน
Health Plus บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  1 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  100,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  15-65ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 8 คน
ตะซาบุต MLTA บมจ.ไทยประกันชีวิต
 • ระยะเวลาความคุ้มครอง
  1 ปี - 30 ปี
 • ระยะเวลาชำระเงินสมทบ
  ชำระครั้งเดียว
 • หลักประกันตะกาฟุลขั้นต่ำ

  50,000 บาท

 • อายุผู้สมัครสมาชิก

  18-60ปี

 • รับฮิบะฮ์คืนระหว่างสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

 • เงินครบกำหนดสัญญา (ร้อยละ ต่อ หลักประกันตะกาฟุล)

  ไม่มี

ผู้สนใจ 8 คน
icon-noti 2