TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จ้างให้บริการระบบ E - mail ( เช่าใช้ระบบ Google Workspace)
จัดซื้อระบบเพื่อรองรับธุรกรรมธนาคาร (API Infrastructure)
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 29 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน 15 อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน13 อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน 13 อัตรา รวม 41 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 23 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จัดซื้อและพัฒนาระบบ (Software) เพื่อรองรับการปฏิบัติตาม TFRS 9
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคนครหลวง กลาง และตะวันออก จำนวน 34 อัตราประจำปี 2565-2566
จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์อโศก และศูนย์ฝึกอบรมรามคำแหง 87 จำนวน 19 อัตรา ประจำปี 2565-2566
จ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2565-2566
จัดซื้อระบบงานบริหารจัดการหนี้ DMS (Debt Management System) เฉพาะในส่วนของ Collection
icon-noti 2