TOP
รายการ/ชื่อเรื่อง
จัดหาผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ใช้งานของธนาคาร ระยะเวลา 5 ปี
โครงการเช่าบริการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ให้แก่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.) จำนวน ๕ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการเช่าบริการติดตั้งระบบกล้อง CCTV ให้แก่สำนักงานสาขาทั่วประเทศ และฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พศต.) จำนวน ๕ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดของพัสดุจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุจัดซื้อจัดจ้างงานเช่าใช้บริการระบบ E - Mail ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุจัดซื้อจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ ใช้งานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๒๙ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ใช้งานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำนวน ๑๒๙ คัน ระยะเวลา ๕ ปี (๖๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุจัดซื้อจัดจ้างบริษัทจัดหาพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคใต้ตอนล่าง จำนวน ๓๓ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุจัดซื้อจัดจ้าจ้างบริษัทจัดหาพนักงานทำความสะอาดและบริการ ประจำสำนักงานเขต และสาขา โซนภาคเหนือ จำนวน ๑๖ อัตรา โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑๓ อัตรา และโซนภาคใต้ตอนบน จำนวน ๑๓ อัตรา รวม ๔๒ อัตรา ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
icon-noti 2