TOP
cover-image
27 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศคัดเลือกบริษัทประเมินภายนอกของธนาคาร

cover-image
12 เมษายน 2560

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้บริหารระดับสูง

cover-image
15 มีนาคม 2560

ประกาศ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

cover-image
18 มกราคม 2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ผู้บริหารระดับสูง

cover-image
19 ธันวาคม 2559

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

cover-image
16 ธันวาคม 2559

ประกาศ เลื่อนกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

cover-image
30 พฤศจิกายน 2559

ประกาศธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง การสรรหาผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

cover-image
1 กันยายน 2559

ประกาศการคัดเลือกบริษัทผู้ประเมินราคาภายนอกของธนาคาร

cover-image
18 เมษายน 2559

ประกาศวันหยุดทำการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีพิเศษ)วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันที่ 18 กรกฎาคม 2559

icon-noti 2