TOP

รายงานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

1.มาตรการเสริมสภาพคล่อง (Soft loan/ สินเชื่อฟื้นฟู/ PSA/ โครงการของ SFIs)

มาตรการการเสริมสภาพคล่อง
  สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย
ข้อมูลรายเดือน
ณ วันที่
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
(Soft loan) ของ ธปท.
สินเชื่อฟื้นฟู PSA โครงการของแต่ละ SFIs PSA โครงการของแต่ละ SFIs
วงเงิน
(ลบ.)
จำนวน
ราย
วงเงิน
(ลบ.)
จำนวน
ราย
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี

31 มี.ค. 65

            740 657        

30 เม.ย. 65

            753 662        

31 พ.ค. 65

            776 666        

30 มิ.ย. 65

   

 

 

    792 672        

31 ก.ค. 65

   

 

 

    816 679        

31 ส.ค. 65

   

 

 

    841 688        

30 ก.ย. 65

   

 

 

    873 700        

31 ต.ค. 65

   

 

 

    902 710        

30 พ.ย. 65

   

 

 

    915 712        

31 ธ.ค. 65

   

 

 

    952 719        

31 ม.ค. 66

   

 

 

    952 725        

28 ก.พ. 66

   

 

 

    1,029 738        

31 มี.ค. 66

   

 

 

    1,110 751        

30 เม.ย. 66

            1,187 766        

31 พ.ค. 66

            1,295 779        

30 มิ.ย. 66

            1,359 792        

31 ก.ค. 66

            1,558 804        

31 ส.ค. 66

            1,632 820        

30 ก.ย. 66

            1,708 833        

31 ต.ค. 66

            1,753 841        

6 พ.ย. 66

    320 64                

30 พ.ย. 66

            1,816 850        

 

2.การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท ตามมาตรการต่างๆ


3.มาตรการให้ความช่วยเหลือรายลูกหนี้ทุกประเภท ตามมาตรการต่างๆ ของ ธปท. (ทางด่วนแก้หนี้/ คลินิกแก้หนี้/ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้)

เดือน

มาตรการการให้ความช่วยเหลือรายย่อยร่วมกับโครงการ ธปท.

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

อื่นๆ
(การปรับลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้)

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

31 มี.ค. 65

93

75.00

           

30 เม.ย. 65

97

75.78

           

31 พ.ค. 65

464

66.57

           

30 มิ.ย. 65

468

66.48

           

31 ก.ค. 65

473

66.71

           

31 ส.ค. 65

476

66.67

           

30 ก.ย. 65

480

66.48

           

31 ต.ค. 65

492

66.31

           

30 พ.ย. 65

495

66.09

           

31 ธ.ค. 65

497

66.00

           

31 ม.ค. 66

497

66.00

           

28 ก.พ. 66

497

66.00

           

31 มี.ค. 66

509

66.45

           

30 เม.ย. 66

510

66.41

           

31 พ.ค. 66

510

66.41

           

30 มิ.ย. 66

512

66.32

           

31 ก.ค. 66

516

66.49

           
31 ส.ค. 66

518

66.58

           
30 ก.ย. 66

519

66.62

           
31 ต.ค. 66

519

66.62

           

 

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ PSA

 

ลำดับ

 

โครงการ

 

มติ ครม.

 

วงเงินโครงการ

(ล้านบาท)

ผลดำเนินงาน ณ 31 ตุลาคม 2566

วงเงิน

ที่อนุมัติ
(ล้านบาท)

ภาระหนี้

คงเหลือ

(ล้านบาท)

จำนวน

(ราย)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี 2555

 

 

 

 

1.1 โครงการสินเชื่อรากหญ้า

 

3,300

227.297

0.043

5,197

1.2 โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอย และอาชีพอิสระ

 

1,600

470.778 

3.995 

8,423

1.3 โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ

 

650

14.830 

0.445

225 

1.4 โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย

 

700

5.400 

2.555 

20 

1.5 โครงงการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ

 

500

9.087

0.192 

102 

1.6 โครงการวิสาหกิจชุมชน

 

2,200

0.500 

1.7 โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม

 

500

62.703 

0.487 

1,114 

1.8 โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายย่อย

 

600

165.796 

2.452

3,034 

1.9 โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจสหกรณ์

 

500

27.754 

2.937

1.10 โครงการสินเชื่อพัฒนาสถานศึกษา

 

1,300

187.403 

 

151.305 

24 

1.11 โครงการสินเชื่อบุคลากรทางการศึกษา

 

600

9.021 

0.115 

90 

2

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม

 

500

21.984 

0.823

456 

3

โครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้

 

500

76.259 

56.738 

49 

4

โครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท กรณีลูกหนี้ชั้นดี

 ปี 2555

 N/A

 -

 -

5

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

 ปี 2553

 5,000

 2,273.50

69.73

 2,687

6

 โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553

 ปี 2553

 1,387.560

 1,318.585

0.606 

29,508 

 

การดำเนินงานที่ธนาคารเข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐอื่น

<td

ลำดับ  โครงการ 

วงเงินโครงการ 

(ล้านบาท)

ผลดำเนินงาน ณ  31  ตุลาคม  2566

วงเงินที่อนุมัติ

(ล้านบาท)

ภาระหนี้คงเหลือ

(ล้านบาท)

จำนวนราย
1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Soft Loan 1.50%)  940 560.100 519.684 109
2 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ โครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ระยะที่ 1 (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี)   54.00  0 ชำระเสร็จสิ้น/ปิดโครงการ
3 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2 (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี)   268.00  0 ชำระเสร็จสิ้น/ปิดโครงการ
4 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี)   71.35  0.159
5 มาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (เริ่มเบิกเดือนพฤษภาคม 2563) (Soft Loan COVID-19 2% ระยะเวลา 2 ปี)   68.924 ชำระเสร็จสิ้น/ปิดโครงการ
6 โครงการสินเชื่อสนันสนุนการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ (Dealer Code 142)   131.936 63.020 236
7 มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สินเชื่อฟื้นฟู และ สินเชื่อเพื่อการปรับตัว)   319.930