TOP

รายงานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

1.มาตรการเสริมสภาพคล่อง (Soft loan/ สินเชื่อฟื้นฟู/ PSA/ โครงการของ SFIs)

มาตรการการเสริมสภาพคล่อง
  สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย
ข้อมูลรายเดือน
ณ วันที่
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
(Soft loan) ของ ธปท.
สินเชื่อฟื้นฟู PSA โครงการของแต่ละ SFIs PSA โครงการของแต่ละ SFIs
วงเงิน
(ลบ.)
จำนวน
ราย
วงเงิน
(ลบ.)
จำนวน
ราย
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวนราย
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวนราย
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวนราย
ยอดวงเงินอนุมัติ
(ลบ.)
จำนวนราย

30 เม.ย. 64

172

64

                   

31 มี.ค. 65

            740 657        

25 เม.ย. 65

   

216

57

               

30 เม.ย. 65

   

 

 

    753 662        

 

2.การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท ตามมาตรการต่างๆ


3.มาตรการให้ความช่วยเหลือรายลูกหนี้ทุกประเภท ตามมาตรการต่างๆ ของ ธปท. (ทางด่วนแก้หนี้/ คลินิกแก้หนี้/ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้)

เดือน

มาตรการการให้ความช่วยเหลือรายย่อยร่วมกับโครงการ ธปท.

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

อื่นๆ
(การปรับลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้)

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

31 ต.ค. 64

74

72.55

           

30 พ.ย. 64

75

71.43

           

31 ธ.ค. 64

85

73.91

           

31 ม.ค. 65

90

73.17

           

28 ก.พ. 65

89

74.17

           

31 มี.ค. 65

93

75.00

           

 

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ PSA

 

ลำดับ

 

โครงการ

 

มติ ครม.

 

วงเงินโครงการ

(ล้านบาท)

ผลดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2565

วงเงิน

ที่อนุมัติ
(ล้านบาท)

ภาระหนี้

คงเหลือ

(ล้านบาท)

จำนวน

(ราย)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี 2555

 

 

 

 

1.1 โครงการสินเชื่อรากหญ้า

 

3,300

227.297

0.153

5,197

1.2 โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอย และอาชีพอิสระ

 

1,600

470.778 

4.619 

8,420 

1.3 โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ

 

650

14.830 

0.482 

225 

1.4 โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย

 

700

5.400 

2.742 

20 

1.5 โครงงการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ

 

500

9.087 

0.193 

102 

1.6 โครงการวิสาหกิจชุมชน

 

2,200

0.500 

1.7 โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม

 

500

62.703 

0.666 

1,114 

1.8 โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายย่อย

 

600

165.796 

3.261 

3,034 

1.9 โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจสหกรณ์

 

500

27.754 

6.596 

1.10 โครงการสินเชื่อพัฒนาสถานศึกษา

 

1,300

187.403 

156.500 

20 

1.11 โครงการสินเชื่อบุคลากรทางการศึกษา

 

600

9.021 

0.171 

90 

2

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม

 

500

21.984 

5.816 

456 

3

โครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้

 

500

91.762 

81.240 

57 

4

โครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท กรณีลูกหนี้ชั้นดี

 ปี 2555

 N/A

 -

 -

5

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

 ปี 2553

 5,000

 2,273.501

 76.588

 2,653

6

 โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553

 ปี 2553

 1,367.56

 1,318.58

0.785 

29,493 

 

 

รวม

19,837.56

4,886.395

339.812

50,886

 

การดำเนินงานที่ธนาคารเข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐอื่น

ลำดับ  โครงการ 

วงเงินโครงการ 

(ล้านบาท)

ผลดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม  2565

วงเงินที่อนุมัติ

(ล้านบาท)

ภาระหนี้คงเหลือ

(ล้านบาท)

จำนวนราย
1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Soft Loan 1.50%)-SF1  934  847.70  847.70  250
2 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ โครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ระยะที่ 1 (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี) SF2 FcFs 54.00  6.00 
3 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2 (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี) SF3 FcFs 268.00  116.47  147 
4 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี) ระยะที่ 1 -SF4 FcFs 71.35  2.58  14 
5 มาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (เริ่มเบิกเดือนพฤษภาคม 2563) (Soft Loan COVID-19 2% ระยะเวลา 2 ปี)  -SF6 FcFs 71.80 59.17 10 
6 โครงการสินเชื่อสนันสนุนการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์(บำเหน็จตกทอด สำหรับผู้รับบำนาญไม่จำกัดอายุ) FcFs 98.117 46.324  186 
7 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการ Tranformation Loan เสริมแกร่ง เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ะยะที่ 2 -SF5 FcFs 95.906 84.22 10
8 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    ( 22 เมษายน 2563) SFB FcFs 207.69 163.76 66
9 มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-SFBRH FcFs 216.03 216.03 57
10 มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้ ภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ส. 2564 ลงวันที่ 19 เมษายน  2564-SFBAW FcFs 1,931.632 1,931.632 8
    รวม 3,862.232 3,473.884 752

 

icon-noti 2