TOP

รายงานมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

1.มาตรการเสริมสภาพคล่อง (Soft loan/ สินเชื่อฟื้นฟู/ PSA/ โครงการของ SFIs)

มาตรการการเสริมสภาพคล่อง
  สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย
ข้อมูลรายเดือน
ณ วันที่
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
(Soft loan) ของ ธปท.
สินเชื่อฟื้นฟู PSA โครงการของแต่ละ SFIs PSA โครงการของแต่ละ SFIs
วงเงิน
(ลบ.)
จำนวน
ราย
วงเงิน
(ลบ.)
จำนวน
ราย
ยอดคงค้าง
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี
ยอดคงค้าง
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี
ยอดคงค้าง
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี
ยอดคงค้าง
(ลบ.)
จำนวน
ราย/บัญชี

30 เม.ย. 64

172

64

                   

30 พ.ย. 64

            611 618        

13 ธ.ค. 64

   

2,010

53

               

 

2.การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท ตามมาตรการต่างๆ


3.มาตรการให้ความช่วยเหลือรายลูกหนี้ทุกประเภท ตามมาตรการต่างๆ ของ ธปท. (ทางด่วนแก้หนี้/ คลินิกแก้หนี้/ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้)

เดือน

มาตรการการให้ความช่วยเหลือรายย่อยร่วมกับโครงการ ธปท.

ทางด่วนแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้

มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้

อื่นๆ
(การปรับลดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้)

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

จำนวนราย/บัญชี

%success rate

30 มิ.ย. 64

50

83.33

           

31 ก.ค. 64

62

83.78

           

31 ส.ค. 64

69

74.19

           

30 ก.ย. 64

72

75.00

           

31 ต.ค. 64

74

72.55

           

30 พ.ย. 64

75

71.43

           

 

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ PSA

 

ลำดับ

 

โครงการ

 

มติ ครม.

 

วงเงินโครงการ

(ล้านบาท)

ผลดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2563

วงเงิน

ที่อนุมัติ
(ล้านบาท)

ภาระหนี้

คงเหลือ

(ล้านบาท)

จำนวน

(ราย)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและชุมชนในพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปี 2555

 

 

 

 

1.1 โครงการสินเชื่อรากหญ้า

 

3,300

227.297

1.661

5,178

1.2 โครงการสินเชื่อหาบเร่ แผงลอย และอาชีพอิสระ

 

1,600

470.778 

18.628 

8,221 

1.3 โครงการสินเชื่อเพื่อโครงการพัฒนาอาชีพของรัฐ

 

650

14,830 

0.558 

218 

1.4 โครงการสินเชื่อแรงงานไทยในมาเลเซีย

 

700

5,400 

3.177 

17 

1.5 โครงงการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบ

 

500

9,087 

0.192 

102 

1.6 โครงการวิสาหกิจชุมชน

 

2,200

0.500 

1.7 โครงการสินเชื่อเครื่องแต่งกายมุสลิม

 

500

62.703 

2.884 

1,071 

1.8 โครงการสินเชื่ออาหารฮาลาลรายย่อย

 

600

165.796 

9.509 

2,936 

1.9 โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจสหกรณ์

 

500

27.754 

7.600 

1.10 โครงการสินเชื่อพัฒนาสถานศึกษา

 

1,300

187.403 

165.163 

20 

1.11 โครงการสินเชื่อบุคลากรทางการศึกษา

 

600

9.021 

2.106 

87 

2

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อพี่น้องมุสลิม

 

500

21.984 

14.052 

456 

3

โครงการสินเชื่อบ้านมุสลิมชายแดนใต้

 

500

72.660 

61.224 

49 

4

โครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท กรณีลูกหนี้ชั้นดี

 ปี 2555

 N/A

 -

 -

5

โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอาชีพใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้

 ปี 2553

 5,000

 2,273.501

 82.458

 2,653

6

 โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวาตภัย ปี 2553

 ปี 2553

 1,367.56

 1,318.58

5.540 

29,493 

 

การดำเนินงานที่ธนาคารเข้าร่วมโครงการตามนโยบายรัฐอื่น

ลำดับ  โครงการ 

วงเงินโครงการ 

(ล้านบาท)

ผลดำเนินงาน ณ 30 เมษายน 2563

วงเงินที่อนุมัติ

(ล้านบาท)

ภาระหนี้คงเหลือ

(ล้านบาท)

จำนวนราย
1 โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Soft Loan 1.50%)  840  822.29  822.29  250
2 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ โครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย ระยะที่ 1 (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี)   54.00  6.00 
3 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2 (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี)   268.00  139.10  186 
4 บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อโครงการสินเชื่ออัตรากำไรต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (Soft Loan SMEs4% ระยะเวลา 7 ปี)   71.35  4.32 
5 มาตรการช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (เริ่มเบิกเดือนพฤษภาคม 2563) (Soft Loan COVID-19 2% ระยะเวลา 2 ปี)   35.30  35.30 
6 โครงการสินเชื่อสนันสนุนการเงินโดยนำสิทธิบำเหน็จตกทอดไปเป้นหลักทรัพย์ (Dealer Code 142)   75.40  39.25  146 

 

icon-noti 2