TOP

ลำดับ ผลิตภัณฑ์ วันที่ครบกำหนด สัดส่วน ดูย้อนหลัง
1 บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 - คลิก
2 บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 13 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 - คลิก
3 บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำพิเศษ ระยะเวลา 7 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 - คลิก
4 บัญชีเงินฝากมุฎอเราะบะฮ์ปลอดภาษี - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 50 : 50 คลิก
5 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 36 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 35 : 65 คลิก
6 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 30 : 70 คลิก
7 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 12 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 25 : 75 คลิก
8 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 6 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 20 : 80 คลิก
9 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 3 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 15 : 85 คลิก
10 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ตามหลักวะกาละฮ์ บัญชี ibank Step วงเงินรับฝาก ≤ 3,000,000.- บาท ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝาก ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 - คลิก
icon-noti 2