TOP

ลำดับ ผลิตภัณฑ์ วันที่ครบกำหนด สัดส่วน ดูย้อนหลัง
1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ "ibank step" วงเงินรับฝาก > 10,000,000.- บาท ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 - คลิก
2 บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำพิเศษ วงเงินรับฝากขั้นต่ำ 5,000.- บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ระยะเวลา 24 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 - คลิก
3 บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำพิเศษ วงเงินรับฝากขั้นต่ำ 5,000.- บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ระยะเวลา 13 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 - คลิก
4 บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำพิเศษ วงเงินรับฝากขั้นต่ำ 5,000.- บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ระยะเวลา 7 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 - คลิก
5 บัญชีเงินฝากประจำอัล อะมีน - ตามหลักวะกาละฮ์ โครงการ เงินรับฝากประจำพิเศษ วงเงินรับฝากขั้นต่ำ 5,000.- บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ระยะเวลา 4 เดือน ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 - คลิก
6 บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน วงเงินรับฝากขั้นต่ำครั้งละ 1,000.- บาท แต่สูงสุดไม่เกินครั้งละ 25,000.- บาท ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 50 : 50 คลิก
7 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 36 เดือน วงเงินรับฝากตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 44 : 56 คลิก
8 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 24 เดือน วงเงินรับฝากตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 38 : 62 คลิก
9 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 12 เดือน วงเงินรับฝากตั้งแต่ 1,000.- บาทขึ้นไป ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 32 : 68 คลิก
10 บัญชีเงินฝากประจำ - ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์ ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินรับฝากตั้งแต่ 5,000.- บาทขึ้นไป ประกาศผลิตภัณฑ์เงินรับฝากฉบับลงวันที่ 13 เมษายน 2563 27 : 73 คลิก
icon-noti 2