TOP

รหัส : 63D055 - ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 308/521 โครงการฌ็องเซลิเซ่ ซี ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

รหัส
63D055
รายละเอียด
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 308/521 โครงการฌ็องเซลิเซ่ ซี ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
ประเภท
คอนโดมิเนียม
เลขที่เอกสารสิทธิ์
ห้องชุดเลขที่ 308/521
เนื้อที่
31.96 ตารางเมตร
ที่ตั้ง
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 308/521 โครงการฌ็องเซลิเซ่ ซี ถ.ศรีสมาน ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
พิกัด
13.94037 100.546397
วันที่ประกาศ
30.12.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2