TOP
background-cover
กลุ่มเป้าหมาย

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษรายเดือน

cover-image

 

 

วงเงิน

วงเงินสูงสุดไม่เกินสิทธิในบำเหน็จตกทอดตามหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง

หลักประกัน

โอนสิทธิในบำเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

สูงสุด 30 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นข้าราชการผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับพิเศษ หรือเป็นผู้รับบำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือน
  (ไม่รวมผู้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
 • ต้องมีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดฉบับจริงมายื่นคำขอสินเชื่อ
 • ไม่กำหนดอายุผู้ขอสินเชื่อ
 • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามระเบียบธนาคาร

อัตรากำไรผ่อนชำระ

SPRR – 2.85% ต่อปี

หมายเหตุ

 1. กรณีทำประกันตะกาฟุล MRTA ใช้อัตราเดียวกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยลดอัตรากำไรลงอีก 0.25% ในปีแรก
 2. SPRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียม Front-end-Fee
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมนิติกรรมสัญญา
 • ค่าธรรมเนียมอื่นๆเป็นไปตามประกาศธนาคาร

ระยะเวลาโครงการ

สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

ไอแบงก์

โปรโมชั่น

+ ดูทั้งหมด

วงเงินอเนกประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพแก่ผู้รับบำนาญ ทั้งผู้รับบำนาญปกติ หรือผู้รับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้ารา

cover-image

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

7 เมษายน 2564

ไอแบงก์ เคลียร์ชัด! ข่าวปล่อยสินเชื่อ “บัตรคนจน” วงเงิน 1 ล้านบาททุกราย ไม่เป็นความจริง

จากกรณีที่มีข่าว ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปล่อยสินเชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 1 ล้านบาทให้แก่ทุกราย ไอแบงก์ ขอชี้แจงว่า มีการพาดหัวที่สร้างความเข้าใจผิด

icon-noti 2