TOP
background-image

10 มีนาคม 2564

   

พิธีฮัจย์ เป็น 1 ในมุขบัญญัติ 5 ประการสำคัญของพี่น้องมุสลิม ที่จะต้องใช้ความพร้อมในด้านร่างกาย ด้านการเงินและต้องปฏิบัติในพื้นที่ที่ถูกกำหนด ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต คือ ความฝันอันยิ่งใหญ่ของพี่น้องมุสลิม บางท่านกัดฟันเก็บสะสมเงินมาค่อนครึ่งชีวิต เพื่อขอให้มีโอกาสไปประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยความศรัทธาอันเต็มเปี่ยม เพราะไม่มีผลตอบแทนใดๆ สำหรับฮัจย์ที่ถูกตอบรับจากองค์อัลลอฮ พระผู้เป็นเจ้าอันที่รักยิ่ง นอกจากสรวงสวรรค์เท่านั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับเงินออมและเงื่อนไขและการจับสลากรางวัลแพกเกจฮัจย์ เพื่อส่งเสริมแรงปรารถนาในศาสนกิจอันยิ่งใหญ่
   เงินฝากอัลฮัจย์ เป็นความตั้งใจของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ในการเพิ่มโอกาสให้พี่น้องมุสลิมต่อการเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจย์ ด้วยการออมเงินสะสมให้เพียงพอต่อการไปประกอบพิธีดังกล่าว และเพื่อสัมมนาคุณหาผู้ได้สิทธ์รับรางวัลพิเศษสำหรับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
   เงื่อนไขการได้รับสิทธิ บัญชีที่สามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการจะต้องมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยรายวันไม่ต่ำกว่า 2,000 บาทต่อเดือน และต้องดำรงติดต่อกัน 3 เดือน โดยธนาคารจะออกสิทธิ์จับรางวัล จำนวน 1 สิทธิ์ ต่อทุกๆยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยรายวัน 2,000 บาทต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของวันตัดยอดในการออกสิทธิ์จับรางวัลของธนาคาร

ตัวอย่างการคิดยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือน

สมมติเป็นบัญชีของนาย อลีฟ

วันที่ทำรายการ

รายการที่ทำ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

วันที่ทำรายการ

รายการที่ทำ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

1/4/2564

ฝาก

2,000.00

2,000.00

16/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

2/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

17/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

3/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

18/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

4/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

19/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

5/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

20/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

6/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

21/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

7/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

22/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

8/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

23/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

9/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

24/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

10/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

25/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

11/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

26/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

12/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

27/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

13/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

28/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

14/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

29/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

15/4/2564

ถอน

500.00

1,500.00

30/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

1,500.00

รวม

 52,000.00

เงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อวัน

   1,733.33

ดังนั้น    บัญชีของนาย อลีฟ. ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ย ณ เมษายน 2564 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยต่ำกว่า 2,000.- บาท คือ 1,733.33.- บาท (ไม่ได้สิทธิ์จับสลาก)

สมมติเป็นบัญชีของนาย อาลี

วันที่ทำรายการ

รายการที่ทำ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

วันที่ทำรายการ

รายการที่ทำ

จำนวนเงิน

คงเหลือ

1/4/2564

ฝาก

2,000.00

2,000.00

16/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

2/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

17/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

3/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

18/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

4/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

19/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

5/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

20/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

6/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

21/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

7/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

22/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

8/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

23/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

9/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

24/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

10/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

25/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

11/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

26/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

12/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

27/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

13/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

28/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

14/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

29/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

15/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

30/4/2564

ไม่ทำรายการ

0.00

2,000.00

รวม

 60,000.00

เงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อวัน

   2,000.00

ดังนั้น    บัญชีของนายอาลี ยอดเงินคงเหลือเฉลี่ย ณ เมษายน 2564 มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากยอดเงินคงเหลือเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000.- บาท คือ 2,000.- บาท (ได้สิทธิ์จับสลาก 1 สิทธิ์)

            เงื่อนไขการจับสลาก ธนาคารจะพิมพ์ชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชีลงบนฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของธนาคารเป็นชิ้นส่วน วิธีการจับสลาก จำนวน 8 รางวัลให้แก่ผู้โชคดี จำนวน 8 ชิ้น และอีก 10 ชิ้นส่วนสำรอง กรณีที่ผู้โชคดี ไม่สามารถรับรางวัลได้ หรือไม่มาแจ้งและยืนยันความประสงค์รับรางวัลกับธนาคารในเวลาที่กำหนด

            เงื่อนไขของการให้รางวัล มูลค่ารางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 8 รางวัล เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ประกอบด้วย ผู้ได้รับรางวัลที่แจ้งและยืนยันความประสงค์ในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์กับธนาคาร หลังจากแจ้งและยืนยันความประสงค์แล้ว ธนาคารจะประสานงานกับบริษัท ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ที่ชนะการประมูล นำผู้ได้รับรางวัล ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครมักกะห์จนเสร็จการประกอบพิธีฮัจย์เรียบร้อย ผู้ได้รับรางวัลต้องรับภาระเป็นผู้เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด การดำเนินการพาผู้ได้รับรางวัลไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่ชนะการคัดเลือก ธนาคารเป็นเพียงผู้ดำเนินการคัดเลือกเท่านั้น

            เงื่อนไขการรับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ถือสัญชาติไทย กรณีที่จับสลากได้มากกว่า 1 รางวัล ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การได้รับรางวัล เพียง 1 รางวัลต่อ 1 ผู้ฝากเท่านั้น กรณีบุคคลธรรมดา นับหลักฐานมาแสดงรับรางวัลภายใน 60 วัน นับจากวันประกาศผลรางวัล กรณีเปิดบัญชีในนามมัสยิด คณะกรรมการมัสยิด สามารถประชุมเพื่อกำหนดรางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น หรือ กรรมการมัสยิด คนหนึ่งคนใดและแจ้งรายชื่อให้แก่ธนาคารทราบโดยเร็ว เพื่อที่ธนาคารจะได้ดำเนินการจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ รางวัลแพคเกจฮัจย์ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ คณะกรรมการธนาคาร คณะที่ปรึกษาธนาคาร และพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกคนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์นี้ได้  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

            อิสลามกับจับสลาก เป็นหลักธรรมที่มีอยู่ในคำสอนศาสนาอิสลาม ที่ปรากฏทั้งในคัมภีร์อัลกุรอ่าน และจริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ขออัลลอฮ์โปรดประทานเมตตาและสันติแก่ท่าน) การจับสลากมีทั้งเรื่องของสิทธิ เรื่องของทรัพย์สิน แม้กระทั่งเรื่องชีวิต  เรื่องของการอุปถัมภ์เลี้ยงดู ซึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านบทอาลิอิมรอน โองการที่ 44 ได้กล่าวถึงการให้การอุปถัมภ์เลี้ยงดูแก่พระนางมัรยัม มีหลายคนที่มีสิทธิและสมควรได้รับการอุปถัมภ์เลี้ยงดู แต่จะให้ใครเลี้ยงดูในเมื่อทุกคนมีความปรารถนาที่จะเลี้ยงดูพระนางมัรยัมซึ่งเป็นมารดาของท่านศาสดาอีซา  (ขอสันติจงมีแด่ท่าน) ในที่สุดจึงใช้วิธีเสี่ยงทาย  โดยให้ทุกคนที่ต้องการเลี้ยงดู เด็กน้อยคือมัรยัม ทำการสลักปากกาของตน แล้วขว้างลงไปในแม่น้ำ หากปากกาของใครไม่จมน้ำจะได้อุปการะเด็กน้อยมัรยัม ในที่สุดปากกาของท่านศาสดาซะการียา (ขอสันติจงมีแด่ท่าน) ด้ามเดียวเท่านั้นที่ไม่จม ทุกคนจึงยอมรับโดยเอกฉันท์ และแสดงความยินดี แก่ท่านศาสดาซะกะรียา ที่ได้รับพระนางมัรยัมไปดูแล

และบางส่วนจากอัลกุรอ่านบทซอฟฟาต โองการที่ 139-148 เรื่องราวของศาสดายูนุซ (ขอสันติจงมีแด่ท่าน) ได้โดยสารไปในเรือลำหนึ่ง เมื่อเรือลำนั้นต้องเผชิญกับพายุ และมีวาฬตัวมหึมาที่เข้ามารังควาญที่จะทำให้เรือลำนั้นจมลง กัปตันเรือได้พิจารณาเห็นว่า ถ้าน้ำหนักเรือยังเป็นอยู่ในระดับนี้ ทุกคนในเรือก็จะเสียชีวิตหมด จึงได้ใช้วิธีจับสลาก ซึ่งต้องมี 1 คน ที่ต้องสละชีวิตตนเอง ปรากฏว่า สลากนั้นได้แก่ท่านศาสดายูนุซ (ขอสันติจงมีแด่ท่าน) และท่านได้ลงทะเล โดยวาฬดังกล่าวได้อ้าปากและท่านก็เข้าไปอยู่ในวาฬเป็นเวลาหลายวัน ในที่สุดวาฬได้คายท่านที่ชายฝั่ง กรดจากกระเพาะของวาฬทำให้ผิวหนังของท่าน ลอกและรู้สึกอักเสบเมื่อโดนแสงแดด ท่านจึงได้เข้าไปพำนักอยู่ใต้ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพันธุ์เดียวกับต้นแตงโม หรือน้ำเต้า หรือต้นมะกอก ซึ่งมีใบใหญ่มาก และท่านก็เข้าไปอาศัยร่มเงาของมัน ทำให้ผิวพรรณของท่านหายเมื่อโดนแสงแดดก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆ และท่านก็อาศัยกินผลของต้นไม้ดังกล่าว สภาพร่างกายก็หายเป็นปกติ

บางส่วนจากอัลฮะดิษ รายงานโดยบุคอรีและมุสลิม เมื่อท่านศาสดามูฮัมมัด กล่าวว่า หากมนุษย์ได้ทราบถึง ความประเสริฐของสิ่งที่มีการอาซาน (การประกาศให้รู้ถึงการเข้าสู่เวลาละหมาดด้วยคํากล่าวที่เฉพาะ) และแถวแรกของการละหมาด และเขาไม่สามารถที่จะได้นอกจากต้องหยิบฉลาก (เพื่อให้ได้สิทธิ์นั้น)

             เมื่อเข้าใจกฎ กติกา สบายใจได้ ออมเงินแล้วยังมีลุ้นรางวัลจับสลากที่ไม่ขัดหลักศาสนาอีกด้วย ไปออมเงินเพื่อไปประกอบพิธีฮัจย์กันนะครับ ทั้งนี้สามารถสอบถามได้ที่ไอแบงก์สาขาใกล้บ้านท่าน หรือที่ Ibank Call Center 1302

 

คัดลอกบางส่วนจากคำกล่าว อ.อรุณ  บุญชม ผู้ชำนาญการด้านการเงินอิสลาม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พิธีจับสลากเงินฝากอัลฮัจย์ ประจำปี 2562

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

          แคมเปญเงินฝากอัลฮัจย์

icon-noti 2