TOP
icon-bg-service

 1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการธนาคารในการกำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของธนาคาร
 2. ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงานประจำของธนาคาร 
 3. เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคารและพิจารณากำหนดวาระการประชุมร่วมกับผู้จัดการ
 4. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงควบคุม กำกับดูแลให้การประชุมคณะกรรมการธนาคารและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 5. ทำหน้าที่สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน

  1. กำหนดนโยบายภาพรวมการลงทุนของธนาคาร กำหนดทิศทางนโยบายการลงทุนของบริษัทที่ธนาคาร ควรลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของธนาคาร และมีอำนาจอนุมัติแนวทางในการลงทุนและอนุมัติ         การลงทุนทั้งหมดของธนาคารตามที่ระเบียบกำหนด
  2. พิจารณาอนุมัติส่วนสูญเสียที่เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือที่มิได้เกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายในวงเงินที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
  3. พิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ การขอรับการสนับสนุนทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามอำนาจที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการธนาคาร
  4. เสนอแนะโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ ด้านบุคลากร กรอบอัตรากำลัง ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
  5. พิจารณาทบทวนแผนแม่บทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงโครงการต่อเนื่องต่างๆ
  1. ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินงานของธนาคารในเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บุคลากร ค่าตอบแทน สวัสดิการ การพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้เป็นพลวัตรและยั่งยืน รวมถึงให้คำปรึกษาแนะนำในการจ้างสถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาภายนอก หรือที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของธนาคารให้เหมาะสม
  2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีความพร้อมในทุกด้าน เพื่อให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ รวมทั้งมีบุคลิกภาพ และมีจิตสำนึกที่ดี
  3. พิจารณากลั่นกรองงานที่ไม่อยู่ในอำนาจของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
  4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่มีความสำคัญกับธนาคาร เช่น ธุรกิจใหม่ นโยบายผลตอบแทน นโยบายสินเชื่อ นโยบายการบัญชี และคดีความที่ธนาคารตกเป็นจำเลย
  5. พิจารณาอนุมัติ หรือ รับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะอนุกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรที่จะให้เสนอ
  6. พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

  1. จัดทำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของธนาคาร โดยต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการสอบทานความเหมาะสมของ กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  2. พิจารณาสอบทานให้ธนาคารมีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
  3. พิจารณาสอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  4. พิจารณาสอบทานให้ธนาคารมีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
  5. พิจารณาสอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร
  6. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของธนาคาร
  7. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยตรวจสอบภายใน
  1. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคาร ติดตามผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
  2. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพื่อทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของธนาคาร
  3. ประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำเนินงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
  4. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินไม่ตรงกัน
  5. พิจารณาการปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่จะดำเนินการให้กับธนาคาร
  6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
  7. กําหนดหน้าที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และต้องเปิดเผยในรายงานประจําปีของธนาคาร
  8. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายจัดตั้งของธนาคาร ข้อกําหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
  9. จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของธนาคาร
  10. สอบทานและอนุมัติ ระเบียบ กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน จรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน คู่มือปฏิบัติ และขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  11. ประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษาภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
  12. ให้มีอำนาจเรียกข้อมูล เอกสาร บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคาร และขอข้อมูลและความร่วมมือจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง

 1. ให้คำแนะนำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
 2. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
 3. ดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่องเพื่อรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารมี ความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
 4. ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวมรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะอนุกรรมการกำกับความเสี่ยงควรหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบ                 เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทรวมถึง     ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 5. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
 1. มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง
 2. กำหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวมตามประเภทความเสี่ยงที่สำคัญ รวมทั้งนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และครอบคลุมถึงการประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 3. พิจารณา และทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน นโยบายและแผนงานด้านการควบคุมภายใน รวมถึง กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงาน และให้ความเห็นหรือเสนอแนะ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
 4. บูรณาการกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity-Driven Performance)
 5. ให้มีอำนาจเรียกข้อมูล เอกสาร บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ หรือให้คำชี้แจงได้
 6. พิจารณาเห็นชอบแผนสอบทานสินเชื่อ รวมถึงให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการรายงานผลการสอบทานของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

  1. พิจารณากลั่นกรองการออกหรือทบทวนข้อบังคับ นโยบายและกฎบัตรทั้งหลายของธนาคารที่ออกตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของธนาคาร ในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานธนาคารและดำเนินกิจการโดยทั่วไปของธนาคาร โดยให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะการใช้อำนาจในการออก การบังคับใช้ และการกำหนดแนวทาง รูปแบบและประเด็นข้อกฎหมาย รวมทั้งพิจารณาสรุป และรวบรวมความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหา ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและกฎบัตรก่อนนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
  2. ทบทวน นโยบาย กฎบัตรของการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
  3. พิจารณาและมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะการรายงานผลการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) รวมถึงแผนงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  1. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปรับปรุงแก้ไขกรณีคณะอนุกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธรรมาภิบาล และนวัตกรรม พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
  2. กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  3. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของธนาคาร
  4. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรม และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างโปร่งใสเพื่อสร้าง ความเข้าใจทั่วทุกระดับและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร ชุมชน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5. บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุการดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity – Driven Performance)
  6. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง การดำเนินงาน นโยบาย กฎบัตร แผนงานและเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาวในด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
  7. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมของธนาคาร และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร
  8. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานหรือพนักงานของหน่วยงานธนาคาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย
  9. มีอำนาจเชิญคณะทำงานหรือพนักงานของหน่วยงานธนาคาร เพื่อให้ข้อมูลหรือชี้แจงประกอบการพิจารณา
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

ด้านสรรหาและประเมินผล

 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อกรรมการธนาคาร และอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการธนาคารอนุมัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

ก) ขนาด และความหลากหลายของความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นของคณะกรรมการธนาคาร

ข) ประเภท ขนาด และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการชุดย่อย และเสนอแนะคณะกรรมการธนาคารในการ แต่งตั้งทดแทนตำแหน่งในคณะกรรมการธนาคารหรือคณะอนุกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง เนื่องจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือว่างลงจากเหตุอื่น

 1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ตลอดจนคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
 2. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการประเมินผลงาน รวมถึงพิจารณาอนุมัติผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
 3. เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำปี
 1. สร้างความมั่นใจว่าธนาคารมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งผู้จัดการธนาคาร และเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่ออนุมัติ

ด้านค่าตอบแทน

 1. กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส เพื่อเสนอให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
 2. ดูแลให้คณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
 3. กำหนดแนวทางการประเมินผลงานของอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่างๆ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำปีโดยจะต้องคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 4. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง จัดทำรายงานการกำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเห็นของคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปีของธนาคารด้วย
 5. ดำเนินการตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

   1. เสนอนโยบายเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม

       ของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร

   2. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อ

       สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

   3. กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมธนาคาร

       อิสลามแห่งประเทศไทย

   4. ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินธุรกิจของธนาคารให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของ

       แผนการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของ

       ธนาคาร

   5. ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรม และแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง

       โปร่งใสเพื่อสร้างความเข้าใจทั่วทุกระดับและให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และการมีส่วน

       ร่วมของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคาร ชุมชน ลูกค้า

       และประชาชนทั่วไปในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

       ที่ยั่งยืน

   6. บูรณาการกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

       การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ

       กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและหลักเกณฑ์ (Compliance) เพื่อให้บรรลุ

       การดำเนินงานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน (Integrity – Driven

       Performance)

   7. ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

       ของธนาคารและรายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร

   8. กำกับกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารอย่างบูรณาการด้วยการกำกับดูแล

       กิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร ตลอดจนกำกับการจัดทำ

       รายงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

       ของธนาคารประจำปี

   9. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน หรือที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความ

       รับผิดชอบต่อสังคม (CG&CSR) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านการกำกับดูแล

       กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

  1. กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ชัดเจน เพื่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการที่ดี (Information Technology & Information Technology Governance : IT & ITG) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงาน และควบคุมดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศของธนาคาร
  2. อนุมัติแผนปฏิบัติการดิจิทัล (Digital Roadmap) ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและ นโยบาย รวมทั้งกลยุทธ์ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้ตอบสนองต่อแผนธุรกิจของธนาคาร และให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับภายนอกที่ธนาคารต้องปฏิบัติตาม
  3. พิจารณาการลงทุนจุดคุ้มทุนและความคุ้มค่าของระบบงานต่างๆ เพื่อประเมินศักยภาพ
   ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งทางด้านการเงินและมิใช่การเงิน และความเหมาะสมเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศที่จะดำเนินการ
  1. เสนอแนะแนวทางแก้ไข และให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของธนาคาร
  2. มีอำนาจในการเรียกข้อมูลเอกสาร บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหรือให้คำชี้แจงได้และส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
  3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

  1. พิจารณากลั่นกรองแผนการดำเนินงานที่ผู้จัดการธนาคารนำเสนอ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธนาคาร
  2. กำหนดแนวทางการประเมินให้สอดคล้องและสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ พันธกิจ เป้าหมาย
   ในการปฏิบัติงานของธนาคาร และงบประมาณ ตามที่คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบไว้
  3. กำหนดเครื่องมือชี้วัดและวัดผลด้านความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการของผู้จัดการธนาคาร
  4. พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานและประเมินคุณภาพของผลงานตามแผนงานที่ผู้จัดการธนาคารเสนอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว
  5. ให้ข้อเสนอแนะ นำผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานของผู้จัดการธนาคาร และแผนแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคาร
  1. ทบทวนเป้าหมายและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานสำหรับผู้จัดการธนาคาร เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบ
  2. นำเสนอผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เหมาะสม

คณะอนุกรรมการซะกาตมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบัญชีซะกาตและบัญชีซะกาตจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามหลักการและเงื่อนไขของศาสนาอิสลาม และให้ดำเนินการตามข้อบังคับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 11 ว่าด้วย การดำเนินธุรกรรมของธนาคาร พ.ศ.2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบัญชีซะกาต

 1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
 1. หาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 2. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้างและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 3. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย
 4. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง

icon-noti 2