TOP
ชื่อ ความหมาย
Bai’ al-Istijrar - บัยอ์ อัลอิสติจรอร์ด (การขายส่ง) คือ การขาย ที่ผู้ซื้อผู้ขายตกลงซื้อขายสินค้าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเป็นประจำ เช่นทุกวัน ทุกสัปดาห์ ตามรายการ ราคา จำนวน และวิธีการชำระ สินค้า ที่ระบุไว้ในสัญญา
Bai’ al-Inah - บัยอ์ อัลอีนะฮ์ (การขายและซื้อคืนทันที) คือ การขายและซื้อคืนทรัพย์สิน ซึ่งมีผู้ขายและ ผู้ซื้อคืนทรัพย์สินเป็นบุคคลคนเดียวกัน นั่นคือ ผู้ขายจะขายทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อก่อนโดยรับชำระเป็นเงินสด และผู้ขายจะซื้อทรัพย์สินเดียวกันนั้นคืนทันทีโดยการผ่อนชำระ ซึ่งราคาขายโดยการผ่อนชำระ จะสูงกว่าราคาขายท
Bai’ Bithaman Ajil - บัยอ์ บิซะมัน อาญิล (การขายแบบผ่อนชำระ) คือ การขายทรัพย์สินลักษณะผ่อนชำระรายงวดภายในระยะเวลาที่ตกลง โดยมีราคาขายเท่ากับราคาทุนบวกด้วยกำไร ตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน
icon-noti 2