TOP
ชื่อ ความหมาย
Qardhul Hasan - ก็อดดุล ฮาซัน (เงินกู้ไม่หวังผลตอบแทน) คือ การกู้ ระหว่างบุคคลสองฝ่าย ในลักษณะเป็นการช่วยเหลือเพื่อการเป็นอยู่ที่ดีของสังคม หรือเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้กู้ที่มีปัญหาทางการเงินระยะสั้น การชำระเงินกู้คืนต้องมีจำนวนเท่ากันกับตอนที่กู้ อย่างไรก็ตามผู้กู้สามารถชำระเงินกู้คืนในจำนวนที่เกินกว่า แต่ต้
Musharakah - มุชารอกะฮ์ (การเป็นหุ้นส่วน) คือ การเป็นหุ้นส่วนระหว่างบุคคล 2 ฝ่ายหรือมากกว่า ในการร่วมทุนดำเนินธุรกิจ โดยที่แต่ละฝ่ายจะต้องลงทุนไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเงิน หรือ ทรัพย์สิน กรณีที่ธุรกิจมีกำไร จะถูกแบ่งกันตามสัดส่วนที่ตกลง หากธุรกิจเกิดขาดทุน จะต้องแบ่งความเสียหายตามสัดส่วนการลงทุนด้วยเ
Murabahah - มุรอบาฮะฮ์ (การขายแบบบวกกำไร) คือ การซื้อขายทรัพย์สิน ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงชำระราคาต้นที่ถูกเปิดเผยบวกด้วยกำไรที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
Mudharabah - มุฎอเราะบะฮ์ (การแบ่งปันกำไร) คือ สัญญาที่ทำขึ้นระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือเจ้าของทุน (rab al-mal) หรือผู้ลงทุน ซึ่งอยู่ในรูปเงินลงทุนเท่านั้น และอีกฝ่ายหนึ่งคือผู้ประกอบการ/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ (mudharib) เพื่อดำเนินธุรกิจกัน กรณีที่ธุรกิจมีกำไร กำ
Istisna - อิสติสนา (การว่าจ้างทำของ) คือ การซื้อทรัพย์สินตามการสั่งซื้อ และการส่งมอบจะเกิดขึ้นในอนาคต การซื้อขายลักษณะนี้ ผู้ซื้อจะกำหนดให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง (ผลิตหรือทำของ) ส่งมอบทรัพย์สินที่ต้องผลิตหรือจัดทำตามรูปแบบและคุณลักษณะที่ระบุในสัญญา โดยที่ราคาซื้อขายเป็นไปตามที่ตกลงกัน ส่วนการช
Ijarah Thumma al-Bai’ - อิญาเราะฮ์ ซุมมา อัล บัยอ์ (การเช่าและซื้อ) คือ สัญญาที่ประกอบด้วยสัญญาเช่า (Ijarah) ซึ่งผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าทรัพย์สินแก่ผู้เช่า ในอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่าที่ตกลงกัน และสัญญาซื้อ (Bai’) ซึ่งเป็นสัญญาจะซื้อทรัพย์สินจากผู้ให้เช่าในราคาที่ตกลงเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่า
Ijarah Wal Iqtina - อิญาเราะฮ์วัลอิกตินาอ์ (การเช่าซื้อ) คือ การเช่าที่ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินตกลงให้อีกฝ่ายหนึ่งเช่าทรัพย์สิน ในอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่า ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และเมื่อครบกำหนดการเช่าแล้ว กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้เช่าทันทีโดยไม่ต้องมีสัญญาจะซื้อเป็นเงื่อนไข โดยอัตราค่าเช่าจะบวกราค
Ijarah - อิญาเราะฮ์ (การเช่า) คือ การเช่าที่ผู้มีสิทธิในทรัพย์สินตกลงให้อีกฝ่ายหนึ่งเช่าทรัพย์สิน ในอัตราค่าเช่าและระยะเวลาการเช่า ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน
Bai’ al-Wafa’ - บัยอ์ อัลวาฟาอ์ (การขายฝาก) คือ การซื้อขายที่มีเงื่อนไขว่า เมื่อผู้ขายชำระเงินคืนค่าทรัพย์สินที่ขายไปแล้ว ผู้ซื้อจะส่งมอบทรัพย์สินคืนให้แก่ผู้ขาย โดยระหว่างที่ทรัพย์สินอยู่ภายใต้การครอบครองของผู้ซื้อ ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้จนกว่าจะมีการซื้อคืน
Bai’ as-Salam - บัยอ์ อัสซะลัม (การซื้อขายล่วงหน้า) คือ การซื้อขาย ที่มีการชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมด ณ วันที่ทำสัญญา โดยที่การส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ จะเกิดขึ้นในอนาคตตามรูปแบบ คุณลักษณะ และกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา
icon-noti 2