TOP
cover-image
ประกันเดินทางกลุ่มในประเทศ
 • อายุรับประกัน

  16-60 ปี

 • การตรวจสุขภาพ

  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ

  ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

  10%ของหลักประกันตะกาฟุล

 • คุ้มครองค่าเลี้ยงดู

  50,000 บาท

 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ

  10,000 บาท

 • บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล

  30,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 388 คน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครอง(แผน3)
 • อายุรับประกัน

  16-70 ปี

 • การตรวจสุขภาพ

  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ

  1,000,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาล

  100,000 บาท

 • คุ้มครองค่าเลี้ยงดู

  50,000 บาท

 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ

  10,000 บาท

 • บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล

  30,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 480 คน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครอง(แผน2)
 • อายุรับประกัน

  16-70 ปี

 • การตรวจสุขภาพ

  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ

  500,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาล

  50,000 บาท

 • คุ้มครองค่าเลี้ยงดู

  30,000 บาท

 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ

  5,000 บาท

 • บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล

  30,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 453 คน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครอง(แผน1)
 • อายุรับประกัน

  16-70 ปี

 • การตรวจสุขภาพ

  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

 • การสูญเสียชีวิต อวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพ

  300,000 บาท

 • ค่ารักษาพยาบาล

  20,000 บาท

 • คุ้มครองค่าเลี้ยงดู

  20,000 บาท

 • ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายการจัดงานศพ

  5,000 บาท

 • บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล

  30,000,000 บาท

 • คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

  1,000,000 บาท

 • ประกันตัวผู้ขับขี่

  200,000 บาท

ผู้สนใจ 437 คน
icon-noti 2