TOP
ชื่อ ความหมาย
Wakalah - วะกาละฮ์ (การเป็นตัวแทน) คือ สัญญาซึ่งมอบอำนาจให้กับบุคคลหนึ่ง เพื่อกระทำการแทนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ตกลงกัน
Ujr - อัจร (ค่าจ้าง) คือ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการให้บริการ ซึ่งอาจเป็นรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ค่า-นายหน้า เป็นต้น
Rahnu - เราะฮ์นู (การจำนำ) คือ การที่ลูกหนี้นำทรัพย์สินมีค่ามาวางเป็นหลักประกัน หากเกิดมีการผิดนัดชำระหนี้สามารถนำหลักทรัพย์นั้นไปขายเพื่อชำระหนี้ได้
Ittifaq Dhimni - อิตติฟาก ดิมนี (การตกลง) คือ การขาย และการซื้อคืนทรัพย์สินที่มีการตกลงราคากันไว้ล่วงหน้าก่อนที่สัญญาจะเสร็จสิ้น ซึ่งการตกลงนี้ต้องยุติก่อนที่สัญญาจะเสร็จสิ้นเพื่อใช้ในกระบวนการประกวดราคา
Ibra’ - อิบรออ์ (การปลดหนี้) คือ การที่บุคคลหนึ่งถอนสิทธิในการเรียกเก็บเงินทั้งหมดหรือบางส่วนจากอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีหน้าที่ต้องจ่ายหนี้ที่ค้างอยู่
Hiwalah - ฮิวาละฮ์ (การโอน) คือ การโอนเงิน/หนี้ จากบัญชีผู้โอน/บัญชีลูกหนี้ ไปยังบัญชีผู้รับโอน/บัญชีเจ้าหนี้
Hibah - ฮิบะฮ์ (การให้) คือ การให้ที่บุคคลหนึ่งประสงค์จะมอบให้อีกฝ่ายหนึ่ง
Kafalah - กะฟาละฮ์ (การค้ำประกัน) คือ การจัดทำสัญญาค้ำประกันระหว่างคู่สัญญา กับบุคคลที่สาม เพื่อค้ำประกันภายใต้เงื่อนไขที่ระบุตามสัญญาในระยะเวลาที่ตกลงกันโดยคู่สัญญา
Bai’ Muzayadah - บัยอ์ มุซายาดะฮ์ (การซื้อขายด้วยวิธีประกวดราคา) คือ การขายทรัพย์สินให้กับผู้สนใจจะซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา ทรัพย์สินจะถูกขายให้กับบุคคลที่ให้ราคาซื้อสูงที่สุด การซื้อขายลักษณะนี้เหมือนการประมูล
Bai’ al-Dayn - บัยอ์ อัลดัยน์ (การซื้อขายหนี้) คือ ธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่ไม่ขัดกับหลักชะรีอะฮ์ โดยที่หลักทรัพย์หรือตราสารหนี้นั้นเป็นการออกโดยลูกหนี้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นหนี้การค้า