TOP

พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มาตรา 32 "คณะที่ปรึกษาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" ประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษาอื่นอีกไม่เกินสี่คน มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธนาคาร เพื่อให้ประกอบธุรกิจของธนาคารไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม

cover-image
ประธานที่ปรึกษา
cover-image
ที่ปรึกษา
icon-noti 2