TOP

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

เงินปันผลหุ้นสามัญ 27 มิ.ย. 2555
หุ้นสามัญ 0.0339 บาท/หุ้น
ปี วันที่จ่ายเงินปันผล เงินปันผล(บาท/หุ้น)
2554 24 มิ.ย. 2554 0.024
2555 27 มิ.ย. 2555 0.0339