TOP
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการ และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ดังนี้
 

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ อีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือในธนาคาร
  • รายละเอียดคำถาม และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

2. ช่องทางที่ธนาคารเปิดรับคำถาม

  • ทางเว็บไซต์ของธนาคาร (http://www.ibank.co.th) “คลิกที่นี่” เพื่อส่งคำถาม
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งมาที่: ฝ่ายเลขานุการธนาคาร

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย Islamic Bank of Thailand66    อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขต    วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

  • ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

4. การส่งคำถามล่วงหน้า

5. การตอบคำถาม

  • ฝ่ายเลขานุการธนาคาร จะเป็นผู้รวบรวม กลั่นกรองคำถาม และนำเสนอประธานกรรมการและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาความเหมาะสมต่อไป