TOP

ชื่อบริษัท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand)

สำนักงานใหญ่

66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ

สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง

วันที่ก่อตั้ง

ปี 2545

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2564 (งบเฉพาะธนาคาร)

สินทรัพย์รวม

73,929.48 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ*

58,179.03 ล้านบาท

เงินฝาก

73,794.73 ล้านบาท

 • อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR)
  (6.13)
 • กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)
  2.04
 • กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
  0.09
 • จำนวนสาขา
  9ุ6
 • จำนวนตู้ ATM
  145

ทุนเรือนหุ้น

18,202.77 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

1,820,276.83 ล้านหุ้น

icon-noti 2