TOP

ชื่อบริษัท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Islamic Bank of Thailand)

สำนักงานใหญ่

66 อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประเภทธุรกิจ

สถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง

วันที่ก่อตั้ง

ปี 2545

ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563 (งบเฉพาะธนาคาร)

สินทรัพย์รวม

76,360.71 ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ*

56,661.32 ล้านบาท

เงินฝาก

75,156.51 ล้านบาท

 • อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (CAR)
  -
 • กำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROE)
  -
 • กำไรสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
  -
 • จำนวนสาขา
  99
 • จำนวนตู้ ATM
  149

ทุนเรือนหุ้น

18,202.77 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

1,820,276.83 ล้านหุ้น

icon-noti 2