TOP

รหัส : 63G028 - ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

รหัส
63G028
รายละเอียด
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 5 รายการ ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ประเภท
ประเภทอื่นๆ
เลขที่เอกสารสิทธิ์
25687
เนื้อที่
0-2-55.4 ไร่
ที่ตั้ง
ถนนสายกะลูแป-บ้านโต๊ะชูด แยกจากถนนสายกะลาพอ-ปากู (ทล.4047) ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิกัด
6.676233 101.544933
วันที่ประกาศ
08.09.2020
ราคา
2,760,000บาท
ราคาพิเศษ
2,730,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2