TOP

รหัส : 62F005 - ที่ดินเปล่า 10-2-16 ไร่ มะนังตายอ นราธิวาส

รหัส
62F005
รายละเอียด
ที่ดินเปล่า 10-2-16 ไร่ มะนังตายอ นราธิวาส
ประเภท
ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส3ก.272
เนื้อที่
10-2-16 ไร่
ที่ตั้ง
ซอยเปาะซา ถนนบ้างทุ่งคา - บ้านมะนังตายอ (นธ.2003)
พิกัด
6.358320,101.760802
วันที่ประกาศ
03.04.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2