TOP

รหัส : 63D052 - ห้องชุดเลขที่ 106/211 ชั้นที่ 7 อาคารชุดไอริส แอเวนิว อาคาร 4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

รหัส
63D052
รายละเอียด
ห้องชุดเลขที่ 106/211 ชั้นที่ 7 อาคารชุดไอริส แอเวนิว อาคาร 4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ
ประเภท
คอนโดมิเนียม
เลขที่เอกสารสิทธิ์
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ 106/211 ชั้นที่ 7
เนื้อที่
28.01 ตารางเมตร
ที่ตั้ง
ห้องชุดเลขที่ 106/211 ชั้นที่ 7 อาคารชุดไอริส แอเวนิว อาคาร 4 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ
พิกัด
13.720051 100.718296
วันที่ประกาศ
26.11.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2