TOP

รหัส : 63D050 - ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 127/38 ชั้นที่ 5 อาคารชุด เบย์ ชอร์ โอเชี่ยน วิว คอนโดมิเนียม

รหัส
63D050
รายละเอียด
ห้องชุดพักอาศัย เลขที่ 127/38 ชั้นที่ 5 อาคารชุด เบย์ ชอร์ โอเชี่ยน วิว คอนโดมิเนียม
ประเภท
คอนโดมิเนียม
เลขที่เอกสารสิทธิ์
หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช.2) เลขที่ 127/38 ชั้นที่ 5 อาคารที่ 1
เนื้อที่
42.20 ตารางเมตร
ที่ตั้ง
ห้องชุดเลขที่ 127/38 ชั้นที่ 5 อาคารชุด เบย์ ชอร์ โอเชี่ยน วิว คอนโดมิเนียม ถนนพิศิษฐ์กรณี ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเด็ต
พิกัด
7.894368 98.307176
วันที่ประกาศ
12.11.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2