TOP

รหัส : 63D034 - ห้องชุดพักอาศัย 5 ชั้น (ฉลอง เบย์ วิว) จำนวน 68 ห้อง ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

รหัส
63D034
รายละเอียด
ห้องชุดพักอาศัย 5 ชั้น (ฉลอง เบย์ วิว) จำนวน 68 ห้อง ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ประเภท
คอนโดมิเนียม
เลขที่เอกสารสิทธิ์
40089
เนื้อที่
2-0-50 ไร่
ที่ตั้ง
ห้องชุดพักอาศัย 5 ชั้น (ฉลอง เบย์ วิว) จำนวน 68 ห้อง ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
พิกัด
7.817511 98.342161
วันที่ประกาศ
24.09.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2