TOP

รหัส : 64C02 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 โครงการตลาดท่าทองใหม่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

รหัส
64C02
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 โครงการตลาดท่าทองใหม่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส.3ก. เลขที่ 4019
เนื้อที่
0-0-15 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 โครงการตลาดท่าทองใหม่ ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
พิกัด
9.149498 99.393784
วันที่ประกาศ
13.01.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2