TOP

รหัส : 64G45 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว

รหัส
64G45
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส.3ก เลขที่ 8942, 8943 และ 8944
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-0-94.0 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 73/17 แยกจากถนนสายนราธิวาส - ตากใบ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิกัด
6.415901 101.847069
วันที่ประกาศ
10.11.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2