TOP
โปรโมชั่นและโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย

มัสยิดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

cover-image

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตของพี่น้องมุสลิมรายย่อย (สัปปุรุษของมัสยิด) ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินของระบบสถาบันการเงิน ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ  

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลผู้ดูแลโครงการชุมชนซื่อสัตย์

 • ได้รับการแต่งตั้งหรืออนุมัติจากคณะกรรมการมัสยิด
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
 • อายุไม่เกิน 70 ปี
 • ต้องไม่มีประวัติเสียหายในข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 • ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

วงเงินสินเชื่อ

การให้วงเงินสินเชื่อแก่บุคคลผู้ดูแลโครงการชุมชนซื่อสัตย์ ขึ้นอยู่กับจำนวนสัปปุรุษของแต่ละมัสยิด ดังนี้

 • มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษ 200-500 คน วงเงิน 200,000 บาท
 • มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษ 500-1,000 คน วงเงิน 500,000 บาท
 • มัสยิดจดทะเบียนที่มีสัปปุรุษมากกว่า 1,000 คน วงเงิน 1,000,000 บาท

โดยธนาคารจะให้สินเชื่อวงเงินเบิกถอนเงินสด (B-Cash line) ตามหลักบัยอ์ อัลอีนะฮ์ แก่บุคคลผู้ดูแลโครงการ และผู้ดูแลโครงการจะพิจารณาให้สินเชื่อแก่สัปปุรุษต่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท 

การผ่อนชำระ

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน

อัตรากำไร

4.00% ต่อปี 

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม Front-End-Fee
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตร ATM และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 • หนังสือรับรองการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการมัสยิด
 • เอกสารแสดงจำนวนสัปปุรุษของมัสยิดนั้นๆ
 • ข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)
 • ผลการอนุมัติของผู้แทนมัสยิด

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

รับชมคลิปวิดีโอโครงการชุมชนซื่อสัตย์

ข่าวสารและ

กิจกรรม

+ ดูทั้งหมด

20 มีนาคม 2563

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ไอแบงก์ จับมือออมสิน ปล่อยสินเชื่ออัตรากำไรต่ำ 2% ต่อปี 2 ปี อุ้มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

30 มกราคม 2563

ไอแบงก์ จับมือ บสย.ส่งเสริมมาตรการ “ต่อเติม เสริมทุน SMEs สร้างไทย”

วันที่ 30 มกราคม 2563 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ

21 มกราคม 2563

ไอแบงก์ MOU กับสรรพากร หนุนแคมเปญให้สิทธิพิเศษสำหรับ SMEs ทำบัญชีชุดเดียว

ช่วงเช้าวันนี้ (21 ม.ค. 63) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคาร

icon-noti 2