TOP

 

 

cover-image
การแจ้งเปิดหรือแก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิต

เป็นบริการที่ ธนาคารบริการแก่ผู้ส่งออกในประเทศไทย กล่าวคือเมื่อ ธนาคารได้รับL/C จากธนาคารผู้เปิด

cover-image
การโอนเลตเตอร์ออฟเครดิต

ธนาคาร จะทำหน้าที่โอน LC ให้แก่ผู้รับประโยชน์อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายก็ได้ ตามคำขอของผู้รับประโยชน์รายแรก

cover-image
การเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก

ธนาคาร ให้บริการเรียกเก็บเงินตามตั๋วสินค้าออก ซึ่งมี 2 ประเภท คือ 1. ตั๋วเรียกเก็บสินค้าออกภายใต้LC เป็นบริการที่

cover-image
สินเชื่อเพื่อรับซื้อตั๋วสินค้าออก

ธนาคาร มีการจัดตั้งวงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก (Export Bill Purchased – EBP) โดยจะอนุมัติโดยฝ่ายสินเชื่อของ ธนาคาร

icon-noti 2